COMPLIANCE

Règim de Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica

Després de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei de Societats de Capital i més concretament de la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març, resulta del tot necessari dur a terme una autèntica labor d’actualització de la manera en el qual han de gestionar-se totes les actuacions dels consells d’administració. En l’actualitat les empreses demanden de serveis amb un elevat grau d’especialitat tècnica però també d’acompanyament en la presa de decisions. És per això que resulta determinant comptar amb la presència i immediatesa de professionals que advertint prèviament de la repercussió jurídica i fiscal de determinades decisions, que sàpiguen preavisar de l’impacte jurídic i econòmic de les actuacions empresarials.

La imputació penal que planteja la reforma per a les societats, no exclou l’eventual imputació dels seus administradors, responsables legals, empleats o depenents de manera que podria imposar-se condemna a ambdues per uns mateixos fets delictius.

Per a evitar el risc de la Responsabilitat Penal de les persones jurídiques és necessari acreditar que els gestors i administradors han exercit el ‘degut control’ sobre els col·laboradors sotmesos a la seua autoritat.

Prevenció de Delictes en l’Empresa

En aquest nou context legal, amb l’objecte d’exercir el degut control sobre els directius, empleats i altres col·laboradors, és no solament convenient sinó necessari que les societats establisquen programes o plans de prevenció de delictes per a evitar ser subjectes actius de delictes, així ho ve a exigir l’article 31 bis del Codi Penal (introduït per la L’1/2015), de la mateixa manera en què s’han establit mesures de prevenció en matèries com els riscos laborals, el blanqueig de capitals, o la protecció de dades, per exemple:

Programa de prevenció de delictes hauria de configurar-se com un sistema de gestió de riscos penals de l’empresa

Sistema de gestió de riscos penals: conjunt d’elements (polítiques, responsabilitats, mesures de control, reunions de seguiment, etc.) que s’estableixen per a planificar, implementar, monitoritzar, revisar i millorar de forma contínua les activitats que es desenvolupen

OBJECTIU: prevenir, detectar i, si escau corregir, els delictes que eventualment puguin produir-se en la companyia i que puguin donar lloc a la responsabilitat penal de la persona jurídica

Serveis de Experts Associats en matèria de Prevenció de Delictes

És per açò de la necessitat de dissenyar i implantar en les empreses Programes o plans de prevenció de delictes (PPD) així com la seua supervisió i compliment posterior. Apareixent en aqueix moment la figura del Responsable de compliment normatiu penal o “controller jurídic”. Que seria la persona encarregada en l’empresa d’exercir, de manera autònoma, la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implementat.

Sent conscients des de EXPERTS ASSOCIATS d’aquesta necessitat, hem dissenyat dos tipus de serveis que oferir-los als nostres clients, tots dos independents entre si però també complementaris:

 • Definició i disseny d’un Programa o Pla de Prevenció de Delictes (PPD) que pugui eximir o atenuar la possible responsabilitat penal de la persona jurídica. Elaboració de dita Manual.
  • Identificació de riscos penals per a la persona jurídica, d’acord amb la legislació espanyola actualment en vigor.
  • Establiment de les oportunes polítiques i procediments, d’acord amb la cultura i model organitzatiu de la pròpia empresa.
  • Disseny i ajuda en la creació de models de gestió dels recursos financers adequats.
  • Disseny i ajuda en la configuració dels canals de denúncies adequats així com en la forma d’establiment de les labors de recerca de frau intern.
  • Establiment d’un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.
 • Assistència tècnica a el “Controller Jurídic” designat per l’empresa. No oblidem que el mateix és el responsable del funcionament i compliment del model així com la vigilància i control del personal sotmès a ell.

Per a complir amb tal fi, cal una formació contínua i actualització de continguts. La qual cosa es duu a terme a través de la nostra assistència tècnica al mateix. Aquest servei prestat per EXPERTS ASSOCIATS pot incloure:

 • La Capacitació als professionals de l’empresa per a mantenir el Programa de Prevenció de Delictes, una vegada aquest s’engegui.
 • Assistència per a Pla de comunicació i formació sobre la prevenció de delictes.
 • Mantenir informat al client sobre sentències i novetats jurídiques que puguin anar sorgint en el futur, en relació amb la responsabilitat penal de la persona jurídica.

De la mateixa manera EXPERTS ASSOCIATS pot plantejar-li un altre tipus de serveis que no són ni l’elaboració d’un PPD ni l’assistència tècnica a el “controller jurídic” o fins i tot la externalizació si escau (en professionals de EXPERTS) de la figura de el “controller jurídic”, però que estan íntimament relacionades i formen part de la nostra carta de serveis complementàries a els Programes de Prevenció de Delictes:

 • Dissenyar i implantar sistemes i polítiques corporatives en matèria mercantil. Més concretament compliment de transparència i bon govern (Llei 3/2013) en matèria de retribució d’administradors i resta de deures i obligacions d’aquesta norma per a les societats de capital.
 • Serveis de “implant” al consell d’administració de societats de capital o empresari, altament personalitzat:
  • Servei de “Controller financer” o d’auditoria interna
  • Servei de “Controller laboral”